Home arrow پروژه آزاد راه تهران - شمال

پروژه آزاد راه تهران - شمال

طرح اوليه پروژه

پروژه آزادراه تهران - چالوس به منظور تأمين ارتباط مطمئن _ سريع و ارزان بين منطقه شمالى و مركزى كشور و سهولت ارتباط با كشورهاى همسايه شمالى در حال اجراست. مطالعات اوليه طرح آزادراه تهران - چالوس در سال ۵۳ آغاز شد و پس از پيروزى انقلاب اسلامى مطالعات مسير آزادراه از سوى وزارت راه و ترابرى به مسابقه گذاشته شده و بهترين طرح توسط هيئتي متشكل از وزارت راه و ترابرى و سازمان مديريت و برنامه ريزى نهاد رياست جمهوري كشور انتخاب شد . ضمناً در طرح كالبدى منطقه گيلان و مازندران و مجموعه راهبردها و سياست ها كه در سال ۷۳ به تصويب شوراى عالى معمارى و شهرسازى رسيده ، بر ساخت يك راه ارتباطى سريع ميان تهران و غرب مازندران تأكيد شده است. اين آزادراه بخشى از آزادراه سراسرى شمال جنوب است كه كوتاهترين مسير ارتباطى درياى خزر با خليج فارس بوده و در ترانزيت منطقه عمده ترين نقش را بر عهده خواهد داشت.

0 توضیحات

مسير

مسير آزادراه از محل تقاطع غير همسطح با بزرگراه 76 متري شهيد همت و بزرگراه آزادگان شروع و در امتداد دره كن پس از گذشتن از حاشيه روستاي سولقان به تدريج از منطقه كوهستاني توچال عبور كرده و سپس توسط تونل بلند تالون به طول 4850متر اين رشته كوه را قطع نموده و در دامنه هاي شمالي آن در منطقه دو آب شهرستانك قرار مي گيرد.
(اجراي اين قسمت كه طول تقريبي آن 32 كيلومتر مي باشد باعث مي شود مسير فعلي حدود 60كيلومتر كوتاهتر گردد ).
از آن پس، مسير به موزات جاده قديم كرج - چالوس امتداد مي يابد و در دره سرهنگ وارد تونل البرز بطول 6300 متر شده و در پل زنگوله خارج مي شود،سپس  با عبور از ارتفاعات البرز به موازات جاده موجود كرج-چالوس تا شهر چالوس ادامه يافته و در نهايت با يك تقاطع غير همسطح به كمربندي نوشهر - چالوس -تنكابن متصل مي گردد.

masirtsfc
0 توضیحات

مشخصات فني

طول آزادراه 121كيلومتر بوده و داراي 2 خط در هر باند (در فرازهاي تند 3 خط) مي‌باشد
حداكثر شيب طولي مسير 6%،
حداقل شعاع قوسها (در اكثر مسير )450 متر
ميانگين سرعت سير 80 كيلومتر در ساعت مي باشد.
تعداد تونلها (در باند رفت و برگشت) 145 دستگاه كه جمعاً به طول تقريبي 88 كيلومتر مي‌باشد كه بلندترين آنها تونلهاي بلند تالون و البرز به ترتيب به طول تقريبي 4850 متر و 6350 متر (در هر باند) مي‌باشند.
تعداد پلهاي بزرگ (در باند رفت و برگشت ) جمعا" 97 دستگاه و طول كل آن حدود 13 كيلومتر مي باشد .
حجم عمليات خاكي (مجموع عمليات خاكبرداري و خاكريزي) حدود 40 ميليون متر مكعب پيش‌بيني مي‌شود.
امكانات رفاهي : پيش بيني محل هاي لازم براي احداث مجتمع‌هاي خدماتي و رفاهي و ...

0 توضیحات

مزاياي احداث

1) صرفه جويي هاي ملي و عمومي شامل سوخت، ‌استهلاك، زمان، تصادفات و ....
2) اشتغال زايي
3) توسعه صنعت توريسم و صنايع كشاورزي و تبديلي با توجه به پتانسيل بالاي موجود در منطقه شمال
4) ايجاد راه ارتباطي سريع و ايمن براي چهار فصل سال
5) كوتاه شدن مسير عبوري در مقايسه با جاده موجود
6) افزايش ظرفيت عبور نسبت به راه فعلي
7) كاهش زمان مسير
8) كاهش شيب طولي مسير
9) كاهش آلودگي ناشي از بهبود وضعيت ترافيك

0 توضیحات

محيط زيست

مطالعات زيست محيطي وتدابيروتمهيدات پيش بيني شده جهت حفاظت از محيط زيست
1- تهيه گزارش مطالعات جامع ارزيابي زيست محيطي در طول كل مسير آزادراه درمحدوده هاي البرزجنوبي ، مركزي والبرزشمالي كه به تائيدسازمان حفاظت محيط زيست رسيده است،شامل:
الف) موقعيت جغرافيايي مسير ومشخصات راه
ب) تشريح كامل وضعيت زيست محيطي شامل اقليم ، زمين شناسي، پوشش گياهي وجانوري و منابع آب
ج) تشريح منابع بيولوژيك و اكولوژيك منطقه
د) تدوين ماتريس ارزيابي براساس ديدگاه هاي كارشناسي زيست محيطي كه اجراي طرح آزادراه را از نظرمحيط زيست مثبت ارزيابي نموده است.
2- تهيه وتنظيم گزارش مطالعات برنامه مديريت زيست محيطي درمناطق آزادراه
شامل:

- برنامه مديريت زيست محيطي مراحل ساخت وبهره برداري قطعه يك
- برنامه مديريت زيست محيطي مراحل ساخت وبهره برداري منطقه يك
- برنامه مديريت زيست محيطي مراحل ساخت وبهره برداري منطقه دو
- برنامه مديريت زيست محيطي مراحل ساخت وبهره برداري منطقه چهار
به تفكيك مناطق مختلف با توجه به ديدگاه كارشناسي زيست محيطي مواردزيربررسي گرديده است :
الف) بررسي آثاروپيامدهاي زيست محيطي حاصل ازعمليات راهسازي وارائه پيشنهادجهت كاهش اثرات منفي
ب) بررسي ميزان احجام خاكبرداري و خاكريزي ، فرسايش ، رسوب ، پايداري شيب ها و ترانشه ها ، كنترل ارتعاش وآلودگي صوتي ، تهويه داخل تونلها ، تصفيه آب فاضلاب ، زيبا سازي مناظر و چشم اندازهاي طبيعي
ج) تهيه گزارشات نظارت وبازرسي برعمليات اجرائي آزادراه،پايش ومانيتورينگ محدوده هاي عملياتي
3- تهيه طرح فني مديريت زيست محيطي
الف) تهيه نقشه ها ي موقعيت مكاني محل دپو احجام باطله ، معادن ، وساختمانها و ابنيه پشتيباني
ب) تهيه نقشه هاي كاربري اراضي ونمودار سرعت آبهاي جاري در محدوده مسير
4- برآورد هزينه هاي اجراء تمهيدات زيست محيطي
5- استخراج قوانين ومقررات واستانداردهاي زيست محيطي ايزو14000مرتبط بافعاليتهاي راهسازي
مطالعات حفظ واحياي منابع طبيعي تجديدشونده درطول مسيرشامل:
الف) طرح مطالعات حفظ و احياي منابع تجديد شونده دربخش البرز جنوبي (ازكن تا تالون) به وسعت 11000هكتار
ب) مطالعات تفضيلي طرح حفظ واحياي منابع طبيعي درحوزه هاي آبريز مشرف به مسيرآزادراه در10جلدگزارش
ج) مطالعات طرح جنگلكاري به مساحت 35هكتار واجراي آن درسطح 10هكتاردر منطقه يك با سيستم آبياري تحت فشار(قطره اي وباراني)
د) جنگلكاري و محصورسازي اراضي در منطقه چهار به مساحت 775 هكتار

0 توضیحات

تقسيم بندي عمليات

با هدف بهره‌برداري سريعتر از آزادراه و به منظور ”بهينه‌سازي زمان بهره‌برداري و هزينه‌هاي احداث“، مسير آزادراه به چهار منطقه (شامل 24 قطعه) و در سه فاز اجرايي به شرح زير تقسيم بندي شد:

TaghsimBandi1

احداث هر يك از مناطق بصورت مستقل و در تركيب با راه موجود بخشي از مشكلات ترافيكي و ترددي مسير را حل مي‌نمايد.

0 توضیحات
بازدید كننده: 231618
Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2014 Elxis.org. All rights reserved.